Click here for main page

 

 

  

Circle President AIGETOA
       
Zone States  Circle President
Name Contact Email
South Andhra pradesh K Srinivasa Rao 9490188010 ks_nivas@rediffmail.com
Karnataka Ashok Shigli 9449857589 ashokshigli@gmail.com
Kerala Max Milan 9446429122 maxmilanbsnl@gmail.com
Tamil Nadu Victor Samson 9443100770 victoranit@yahoo.com
Telangana R Karunakar 9490133778 cpaigetoats@gmail.com
Chennai Jaimurugan 9444002200 jai@jaimurugan.in
West Gujarat Mayur Parmar 9428822833 president.aigetoa.gujarat@gmail.com
Maharashtra Kamlesh Deo 9423879216 kamlesh.virgo2000@gmail.com
Rajasthan Aditiya Vijay 9413395528 aad_vijay@yahoo.co.in
North Uttaranchal Narendra Gangwar 9412000723 gangwar_narendra@rediffmail.com
Punjab Santosh Kumar 9463603674 cpaigetoapb@gmail.com
Haryana Ran vijay Singh 9467800321 ranvijay005@yahoo.com
Himachal Pradesh Dayanand Sharma 9418012342 dns_hp@rediffmail.com
BSNL CO Vikas Badaya 9413394627 vikasbadaya@gmail.com
NTR Vivek Bharti 9868100223 vivekbharti76@gmaail.com
J & k Pushkar Sharma       9419120600 pushkar_bsnl@yahoo.co.in
East  Assam Jitu Raj Doley 9435000037 jitudoley@gmail.com
Bihar Mukesh Kumar 9431000894 mukesh.co.in@gmail.com
West bengal Debjit Ghatak 9434088660 dghatak@gmail.com
CTD Amit Das 9433400201 amitdas.calcutta@gmail.com
Orissa P K Mohanty 9438800696 itsmohanty@gmail.com
North East-II Baleshwar Sharma 9436022040 baleshor.sharma@gmail.com
Jharkhand Prakash Sao 9431707574 saoprakash@gmail.com
Central Madhya Pradesh Manish Kumar Soni 9425603585 manishsonibsnl@gmail.com
Chhattisgarh Gangan Soni 9425201844 sonigagan@gmail.com
UP (East) R N Mishra 9453016299 jtosalempur@gmail.com
UP (West) Kshitiz Kulshreastra 9428508251 kpkul1@gmail.com